ავტორიზაცია / რეგისტრაცია სააგენტოს ვებ გვერდები

ანდრო ასლანიშვილი

ანდრო ასლანიშვილი
სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე

ანდრო ასლანიშვილი
დაბადების თარიღი: 11.02.1977
მობილური: 595002220
ელ-ფოსტა:  andro.aslanishvili@georgianwine.gov.ge
ჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული  


განათლება
Université Nancy 2, France, 10.2006 - 07.2007 იურისტი, საერთაშორისო სავაჭრო სამართალი მაგისტრი

თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2002 - 06.2005
იურისტი, სამართალმცოდნეობა ბაკალავრი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2000 - 06.2003 მენეჯერი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემები
მაგისტრი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.1994 - 06.1998 ინჟინერი, ინფორმატიკა და მართვის სისტემები
ბაკალავრი


სამუშაო გამოცდილება
თავმჯდომარის მოადგილე, სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო, 02.11.2015 -
- დღემდე 
მოვალეობები: - ადმინისტრაციული და მარკეტინგისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტების   საქმიანობის კოორდინაცია/ხელმძღვანელობა;
- ადმინისტრაციული და მარკეტინგისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის სამუშაო გეგმების შედგენის კოორდინაცია და შესრულების კონტროლი;
- ადმინისტრაციული და მარკეტინგისა დეპარტამენტის თანამშრომლებს შორის ფუნქციების განაწილება და მათთვის მითითებებისა და დავალებების მიცემა;
- ადმინისტრაციული და მარკეტინგისა დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულების კონტროლი;
- კომპეტენციის ფარგლებში სხვადასხვა (ჯგუფების, კომისიების და ა. შ) სათათბირო ორგანოების მუშაობაში მონაწილეობის მიღება.
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო, 03.2013 -
- 02.11.2015
მოვალეობები: - ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საქმიანობის ხელმძღვანელობა;
- დეპარტამენტის სამუშაო გეგმის შედგენა და შესრულების კონტროლი;
- დეპარტამენტის თანამშრომლებს შორის ფუნქციების განაწილება და მათთვის მითითებებისა და დავალებების მიცემა;
- დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულების კონტროლი;
- კომპეტენციის ფარგლებში სხვადასხვა (ჯგუფების, კომისიების და ა. შ) სათათბირო ორგანოების მუშაობაში მონაწილეობის მიღება.
- თავმჯდომარისათვის ან თავმჯდომარის მოადგილისათვის დეპარტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად წარდგენა;
- საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების შესრულების მიზნით სხვა უფლებამოსილებებს განხორციელება.

მრჩეველი, სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტო, 12.2012 - 03.2013 (3 თვე)
მოვალეობები: - სააგენტოს თავმჯდომარისათვის კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების საერთაშორისო სავაჭრო სამართლის საკითხებზე, წინადადებების წარდგენა ღვინით ვაჭრობის სფეროში მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით;
- თავმჯდომარის დავალებით რეკომენდაციების მომზადება სააგენტოს წინაშე მდგარ პრიორიტეტულ, თუ მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით;
- სააგენტოში შექმნილ სხვადასხვა სამუშაო ჯგუფებში და კომისიებში მონაწილების მიღება.
 
წამოსვლის მიზეზი:
 
დაწინაურება
 

მომარაგების უფროსი, აზერბაიჯანული კომპანია, ღსს სამშენებლო–სამრეწველო საინვესტიციო კორპორაცია აკკორდ–ის წარმომადგენლობა (ფილიალი) საქართველოში, 08.2012 - 01.2013 (5 თვე)

მოვალეობები: ქუთაისი-სამტრედიის ჩქაროსნული გზატკეცილის მშენებლობის მატერიალურ- ტექნიკური უზრუნველყოფა.
 
წამოსვლის მიზეზი:
 
სხვა სამსახურში გადასვლა
 

წარმომადგენელი საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ასოციაცია , , ქართული ღვინო, 07.2012 - 12.2012 (5 თვე)

მოვალეობები: ქართული მეღვინეობის კერძო სექტორის წარმომადგენელი საერთაშორისო ორგანიზაციებში (WWTG, FIVS და ა. შ. )
ღვინით ვაჭრობის მსოფლიო ჯგუფის (WWTG და FIVS) ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან ერთად პლენარულ,რიგგარეშე და სხვა სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა.
 
წამოსვლის მიზეზი:
 
სხვა სამსახურში გადასვლა
 

იურისტი, სს სადაზღვევო კომპანია იმედი L ინტერნეიშენალის შვილობილი კომპანია , , უნიმედი აჭარა, უნიმედი კახეთი, უნიმედი სამცხე., 06.2011 - 06.2012 (12 თვე)

მოვალეობები: სადაზღვევო კომპანია ,,მედი L ინტერნეიშენალის'' მიერ სახელმწიფოს წინაშე ნაკისრი ვალდებულებების, კერძოდ ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების რეფორმის ფარგლებში, აჭარის, კახეთის და სამცხის რეგიონში საავადმყოფოების მშენებლობის, მათი ფუნქციონირების სამართლებრივი უზრუნველყოფა.
 
წამოსვლის მიზეზი:
 
ლიკვიდაცია
 

იურისტ-კონსულტანტი, სახელმწიფო კომპანია შპს ,,მტკვარი მ, 04.2011 - 02.2012 (10 თვე)

მოვალეობები: სახელმწიფო კომპანიის მიერ მიმდინარე პროექტების საერთაშორისო სამართლებრივი უზრუნველყოფა.
 
წამოსვლის მიზეზი:
 
ლიკვიდაცია
 

იურისტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გამგებლობაში შემავალი სსიპ , , საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან და მათთან გათანაბრებულ ორგანიზაციებთან მუშაობის სამსახური - , , დიპლომატი, 05.2005 - 08.2006 (15 თვე)

მოვალეობები: - საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის სამართლებრივი მხარდაჭერა; - დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელთა ინფორმირება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესახებ; - საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წევრებისათვის რეკომენდაციებისა და წინადადებების მიწოდება სხვადასხვა სახის უძრავ მოძრავი ქონების შეძენასთან გასხვისებასთან, მათ საკუთრებაში არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ქვეყანაში შემოყვანა-გაყვანასთან, განბაჟების პროცედურებთან დაკავშირებით; - საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის მხარდაჭერა ქვეყნის სამართლებრივი გარემოს შესახებ ინფორმაციის სისტემატიურად მიწოდების გზით.


უფროსი მრჩეველი, საკონსულტაციო იურიდიული ფირმა , , პრივატ კონსალტინგი", 06.2010 - 01.2011 (7 თვე)

მოვალეობები: - უფროსის კონსულტაციებისა და რეკომენდაციების გაწევა საერთაშორისო სავაჭრო საკითხებში, წინადადებების შეთავაზება მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით;
- უფროსის დავალებით რეკომენდაციების მომზადება ფირმის წინაშე მდგარ პრიორიტეტულ, თუ მიმდინარე საკითხებთან დაკავშირებით.
 
წამოსვლის მიზეზი:
 
დაწინაურება
 


დამფუძნებელი პარტნიორი და კონსულტანტი საერთაშორის სამართალში, იურიდიული ფირმა ალპ-ი, 05.2008 - 06.2010 (25 თვე)

მოვალეობები: იურიდიული კომპანიის ყოველდღიური საქმიანობის წარმართვა.
 
წამოსვლის მიზეზი:
 
რეორგანიზაცია
 


იურისტ-კონსულტანტი, სსიპ , , ვაზისა და ღვინის დეპარტამენტი, 03.2008 - 02.2012 (47 თვე)

მოვალეობები: - საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და სხვა დაწესებულებებთან მიმართებაში მიმდინარე საკითხებზე კომუნიკაციაში მონაწილეობის მიღება;
- სააგენტოს კომპეტენციაში არსებულ საკითხებზე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან პროექტების შემუშავებაში მონაწილეობა;
- სააგენტოს ხელმძღვანელობის მონაწილეობით ოფიციალურ, სამუშაო, ორმხრივ ან მრავალმხრივ შეხვედრებში ჩართულობა;
- სხვადასხვა შეხვედრებში მონაწილეობის მიღება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ;
- ანგარიშების მომზადება;
- სააგენტოში შემოსულ უცხოურ კორესპონდენციაზე საპასუხო წერილების მომზადება;
- სააგენტოს ხელმძღვანელობის სხვა დავალებებისა და მითითებების შესრულება.
 
წამოსვლის მიზეზი:
 
პირადი განცხადება
 


იურისტი, შპს სამშენებლო კომპანია ახალი სტილი, 02.2007 - 06.2010 (40 თვე)
მოვალეობები: სამართლებრივი კონსულტაციისა და სამართლებრივი დასკვნების გაცემა, ყველა სახის იურიდიული დოკუმენტაციის შედგენა და ანალიზი, ხელშეკრულებების შედგენა, სასამართლო პროცესებზე წარმომადგენლობა და სხვა.
 
წამოსვლის მიზეზი:
 
ლიკვიდაცია
 

წამოსვლის მიზეზი:
 
საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელება
 


იურისტი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქართველოს სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერტიფიკაციის ეროვნული სააგენტო (საქსტანდარტი), 02.2005 - 05.2005 (3 თვე)

მოვალეობები: - სააგენტოს საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტებისა და ხელშეკრულების პროექტების მომზადება; - სააგენტოში შემოსული სამართლებრივი აქტების პროექტების განხილვა. - ადმინისტრაციულ- სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება; - ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან მიღებულ განცხადებების, საჩივრებისა და წერილების განხილვაში მონაწილეობის მიღება; - სხვა დაკისრებული ფუნქციების შესრულება.
 
წამოსვლის მიზეზი:
 
დაწინაურება
 


იურისტი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი , , მეტროლოგიის ცენტრი, 04.2004 - 02.2005 (10 თვე)

მოვალეობები: - ცენტრის სამართლებრივი უზრუნველყოფა, გენერალური დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება და სააგენტოს ინტერესების სამართლებრივი დაცვა; - ფიზიკური და იურიდიული პირებისაგან მიღებული განცხადებების, საჩივრების და წერილების განხილვა; - შემუშავებული პროექტებისა და სხვა ნორმატიული აქტების სამართლებრივი ვიზირება; - ცენტრის ხელშეკრულებების მომზადება, რევიზია, ვიზირება; - კომპეტენციის ფარგლებში სხვადასხვა (ჯგუფების, კომისიების და ა. შ) სათათბირო ორგანოების მუშაობაში მონაწილეობის მიღება. - ცენტრის დებულების მოთხოვნათა შესაბამისად სხვა სამსახურეობრივი უფლებამოსილებების განხორციელება.
 
წამოსვლის მიზეზი:
 
დაწინაურება
 


მთავარი მეტროლოგი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი , , მეტროლოგიის ცენტრი", 03.2003 - 04.2004 (13 თვე)

მოვალეობები: ლაბორატორიების მუშაობის კონტროლი და ზედამხედველობა, მათი მუშაობის კოორდინირება და სხვა მიმდინარე საკითხების გადაწყვეტა.
 
წამოსვლის მიზეზი:
 
თანამდებობის შეცვლა
 


სრული სტაჟი 169 თვე (14 წელი და 1 თვე)

ენები
ქართული (მეტყველება: ძალიან კარგი, წერა: ძალიან კარგი) ინგლისური (მეტყველება: ძალიან კარგი, წერა: ძალიან კარგი) ფრანგული (მეტყველება: ძალიან კარგი, წერა: ძალიან კარგი) რუსული (მეტყველება: ძალიან კარგი, წერა: ძალიან კარგი) Spanish (მეტყველება: ძალიან კარგი, წერა: ძალიან კარგი)


კომპიუტერული პროგრამები
 
Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft Office Outlook (ძალიან კარგი), Microsoft Office PowerPoint (ძალიან კარგი),


ტრენინგები, სხვა მიღწევები
United States Department of Commerce, 10.2010-10.2010 Commercial Law Development Program, სერტიფიკატი

სსიპ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, 09.2003-06.2004 სპეც კურსი სამოქალაქო სამართალში, სერტიფიკატი


დამატებითი   დოკუმენტები
თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტის დიპლომი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბაკალავრის ხარისხი


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მაგისტრის ხარისხიUniversity Nancy 2, MasterInternational English Language Testing SystemAttestation De Reussite, B4

ქართული ღვინო